20.10.2016.

Ликовна култура у првом разреду "Нацртаћу лик из маште"
ОШ „Д.Обрадовић“ Опово, ИО „Олга Петров“ у Баранди

Наставна јединица: Врсте облика  „Нацртаћу лик из маште“
Корелација: српски језик, математика
Облик рада: фронтални, индивидуални, групни
Материјал: геометријски облици разних боја од хамера, блок и боје за цртање.
Тип часа: вежба
Ток часа:
У уводном делу  разговорати са ученицима  о врстама геометријских облика. Повезати ново са стеченим знањем из  математике.
Ученике поделити  у три групе. Свакој групи дати одређени број геометријских облика различитих боја и величина.
Први задатак је да  што пре на захтев учитеља пронађу одређени геометријски облик, нпр. Црвени круг, плави првоугаоник итд.
Други задатак је да од приложених геометријских облика склопе необичан лик из маште, уз договор и сарадњу.
Затим најавити наставну јединицу: „Нацртаћу лик из маште“ , наслов записати на  табли.
У главном делу часа ђаци ндивидуално приступају цртању правим линијама свој „лик из маште“. При томе је  потребно да се служе идејама из претходно изведене заједничке групне актиности. Учитељ обилази ученике и прати њихов рад. Подстиче њихову креативност, самостално доношење одлука, слободу у избору боја и облика за цртање замишљеног лика.  
*****Препоручује се маштање у неограниченим количинама*****.
У завршном делу потребно је организовати изложбу готових радова уз конструктивне коментаре ђака.
Свако од ученика затим добија нови задатак да осмисли причу и усмено је исприча о нацртаном лику из маште свог друга из клупе. Треба да смисле име, место где живи замишљени лик, чиме се бави, чиме се храни,  и да ли можда има неке посебне особине, способности и слично.
Закључак: Час је био испуњен довољном количином активности. Ђаци су били максимално ангажовани и мотивисани за рад. Успешно је остварена повезаност међу школским предметима.
                                                                             Професор разредне наставе   Нада Кљајић4 коментара: