8.март 2018.у Баранди


Примена ИКТ на часу српског језика, путем стручне сарадње између два одељења основних школа у Ћуприји и Баранди. Текст о часу на страницама локалних новина "ГЛАС ОПОВА"

Наставна тема
ЧУО САМ...
Наставна јединица
ЛИЧНОСТ КОЈУ ВОЛИМ, говорна вежба

На часу је примењена информационо комуникациона технологија (ИКТ)
 у II-3 одељењима у:
ОШ „13.октобар“ Ћуприја и
 ОШ“Д.Обрадовић“ Опово,
ИО „Олга Петров“ Баранда


Датум одржаног часа:
8.март 2018.

Тип часа
Утврђивање
Циљ часа
Ученик се оспособљава да изражајно рецитује и чита песму и састав о мајци.
Образовни задаци
·         Развијање способности мишљења.
·         Развијање културе језичког изражавања.
·         Ширење дечјег речника.
·         Развијање љубави према самосталном стваралачком раду.
·         Развијање сарадничких односа међу ученицима.
Функционални задаци
Васпитни задаци
Кључни појмови
Личност, песма, мама, очи, Мира Алечковић,састав, слика 
Облици рада
Фронтални, индивидуални, комбиновани
Наставне методе
Дијалошка, текстуална, демонстративна, ИКТ метода
Наставна средства
 свеске, слике и цртежи мајки, лап топ, видео бим, скајп налог.
Корелација
Музичка култура
Рад на остваривању стандарда постигнућа
·         1СЈ.1.2.1. влада техником читања ћириличног и латиничког текста
·         1СЈ.1.2.4. познаје и користи основе делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)
·         1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте
·         1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме
·         1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима

Час сарадњом осмислили учитељи:
Нада Кљајић и Ненад Накић

ТОК ЧАСА
Уводни део часа


Пре почетка наставног часа у одељењу је постављен видео бим, компјутер и укључен је „Скајп“ као комуникационо средство путем којег ће се час српског језика истовремено одвијати у одељењу II-3 у Ћуприји и одељењу II-3 у Баранди.
Док траје укључивање и подешавање „Скајпа“ ђаци слушају (певају) песму „Моја мама дивно прича“. Затим, читељ Ненад и учитељица Нада поздрављају ученике и кратко али садржајно упознају ученике са школом у Ћуприји и школом у Баранди.
Најава наставне јединице.
Главни део часа


Ученици оба одељења удружено рецитују песму „Песма за мамине очи“  Мире Алечковић.
Након тога  наизменично читају своје песме или саставе о мајци. Сви ђаци пажљиво слушају како би касније могли да кажу шта им се највише допало или не, и зашто.
Бирамо најлепшу песму, слажемо песме и саставе на одељенски пано.
Учитељи деле свим ђацима захвалнице због успешно написаних састава и песмица.

Завршни део часа

Разговор са ученицима и утисци о одржаном часу.
Домаћи задатак: Напиши или нацртај шта ти се на часу српског језика највише допало.











Коментари

Популарни постови са овог блога

Употреба ВЕБ алата у настави а и шире :-)