10.час Српски језик 30.3.2020.


 ПИСАЊЕ СУГЛАСНИКА Ј
(вежбање)

Уводни део часа:У трећем разреду сте научили да се: сугласник Ј не пише и не изговара између самогласника И и О, а пише се и изговара ако се нађе између О и И. Пишемо: камион, киоск, радио, броји, своји, твоји.

Понављамо – Сугласник Ј се не пише:

И и О (авион);      
А и И (лаик);        
Е и А (идеалан);                             
Е и И ( протеин); 
А и Е (петнаест).

Сугласник Ј се пише између:

а) Самогласника:     
                                                                                  
И и Е ( дијета);  
И и А (дијалог);                                                                                              
И и У (тријумф);         
И и И (Маријин).

б) Код присвојних придева који се завршавају на -ијски, на пример историјски, хемијски...

в) У именима и презименима:     Рајић, Гајић, Пајић, Раја, Баја...


Главни део часа:


 Препиши и уради следеће задатке:

1. Исправи грешке које су намерно учињене у реченицама, и правилно препиши реченице:

Ние дошао ученик кои се бие.                        
Он је свое задатке бијо урадио.
Пи чисту воду да не би бијо пијан.

2. Препиши следеће речнице, али да исправиш све грешке у писању слова Ј, и правилно препиши реченице:
Једног јутра ние слушао емисиу у седам сати.             
Миша се захвалио Деану.
Воли да слуша радијо, а нарочито дечие емисие.

3. Допуни следеће реченице одговарајућим речима, и правилно препиши реченице:
Одмах __________ сат да те пробуди на време. (навити)                  
 Када устанеш, обавезно се _______________. (умити)
Потражимо и __________ погрешку. (открити)                              
 Мама, _____ ми дугме. (зашити)
Добро ______ и чувајте књиге. (увити)                                        
Људи, _____ воду са овога извора. (пити)
Драгана, _____ цвеће у башти. (залити)

а) Реченице у овом задатку су __________________ (према значењу).

б) Препиши ове реченице у одричном облику.

4. Уочи у следећем тексту речи које су неправилно написане и препиши их правилно испод текста:
„Молијо сам Марка да ми позајми свое кликере. Он је тврдијо да их је изгубијо. Имао је петнајест-шеснајест стакленаца. Оставијо их је у свлачионици, а после их није нашао.“

5. Смисли сам/а  и запиши по три речи у којима се (не) пише сугласник Ј:

Сугласник Ј се  пише у речима:  

Сугласник Ј се не пише у речима:         

Завршни део:

Постави слику урађеног задатка у в учионицу.
                  

Коментари