22.час Математика 21.4.2020.
Множење и дељење
утврђивање

Уводни део:

Важно је знати и подсетити се како се:

_ множи и дели декадном јединицом,
− множи и дели једноцифреним, двоцифреним и троцифреним бројевима,
− утврђује веза између множења и дељења,
− решавају једначине,
− састављају математички изрази, израчунавају вредности израза са заградом и без ње,
− множи као олакшица у раду,
− решавају текстуални задаци.

 Главни део:

Препиши и израчунај ових 5 задатака у свесци за школски рад. Након сваког рачуна, провери заменом непознатог броја X  резултатом који си добио/ла.


1.Израчунај:
3 729∙ 0+47∙ (7 953-6 929):4=
2. Одреди за колико је четвртина броја 3200 већа од половине броја 1 000.
3. Реши једначине:
а) 640 + 31 ∙ Х = 7 522                        б) Х : 264 = 35
4.Ако замишљени број поделимо бројем 632 и додамо 5407 добићемо збир 5503. Који је замишљени број?
5.Када се следбеник броја 11 909 помножи неким бројем добије се број који је за 618.120 мањи од најмањег седмоцифреног броја. Одреди непознати број.

Завршни део часа:

Ове задатке преписане и урађене у школској свесци сликај и постави у учионицу.

У радној свесци на страни 169. уради 1.2.3. задатак.Коментари